TMMOB XIII. ENERJİ SEMPOZYUMU

Genel Bilgiler

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU
ENERJİ YAŞAM VE DEMOKRATİKLEŞME
09-10-11 Aralık 2021 -ANKARA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen “Enerji Yaşam ve Demokratikleşme” temalı TMMOB 13. Enerji Sempozyumu, 09-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar TMMOB Enerji Sempozyumlarının amacı; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana tema etrafında enerji konusunun farklı uzamlarıyla ele alındığı tartışma ortamları oluşturmak olmuştur. Bu Sempozyumda da “Enerji Yaşam ve Demokratikleşme” ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır.

Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında altı oturum, iki panel gerçekleştirilecektir. Panellerin ilki ‘‘Küresel ve Ulusal Enerji Politikaları ve Enerjide Demokratikleşme‘‘ başlığında, ikincisi ise “Nükleer Enerji Politikaları ve Yıkımlar başlığında gerçekleştirilecektir.

6 oturumun ilki açılış oturumu şeklinde ve ‘‘Dünya ve Türkiye‘de Enerji Görünümü; Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı‘‘ başlığıyla sunulacak. Diğer oturum başlıkları ise ‘‘Enerji Üretim Türleri ve Ekolojiye Etkileri‘‘, ‘‘Kamusallaşma Yeniden‘‘, ‘‘Türkiye‘de Enerji Projeksiyonları ve Algı Yönetimi‘‘, Yeşil Mutabakat Yeşil Dönüşüm” başlıkları ile sunulacaktır.

Programda yer alan tüm bildiriler çağrılı bildiri niteliğindedir.

Sempozyuma katılımınız bizlere güç verecektir.

TMMOB TÜRKİYE XII. ENERJİ SEMPOZYUMU

ENERJİ, EKOLOJİ VE TOPLUMSAL BARIŞ

TMMOB 12. ENERJİ SEMPOZYUMU: ENERJİ, EKOLOJİ VE TOPLUMSAL BARIŞ

5-6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır`da gerçekleştirilecektir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından ve TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon kurulu ve EMO Diyarbakır Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumun başlığı “Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış” olarak belirlenmiştir.

3 gün süresince Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış konularında uzman olan ve bilgilerini sunarken insandan, doğadan, barıştan, yaşamdan yana taraf olan konuşmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda konuşmacılar görüşlerini 3 özel oturum, 3 teknik oturum ve 3 panel`de sunma ortamı bulacaklardır. Sempozyum, düşüncelerini, bilgilerini paylaşmak ve tartışmak için herkesin konuşmacı olarak katkı sağlayabileceği FORUM ile tamamlanacaktır.

Yaşadığımız coğrafyadan Basra körfezine, Hint Okyanusu`na kadar Akdeniz`i de içine alan bütün bölge emperyalizm için zengin fosil kaynaklı enerji varlıklarının sömürü alanı olarak görülmektedir. Sermaye bu varlıkları kendi kaynaklarına çevirebilmek için her türlü yerel işbirliğini sağlamakta, sağlayamadığı yerleri, saldırı ve çatışma yöntemleri ile savaş alanına çevirmektedir. Varlıklara el konulmasının sağlanmasından sonra, işletilmesi ve dönüştürülmesi aşamasında hiçbir ekolojik döngüye saygı gösterilmeden, bütün canlıların yaşam alanları, yaşam sürelerini nesillerle aşacak ve geri dönülemeyecek boyutlarda yok edilmektedir.

Sempozyumumuzun temel amaçlarından biri de bu katliamcı anlayışı sorgulamak ve sorumlularını kamuoyuna teşhir etmek olacaktır. Enerji, enerjide dönüşüm, çevre etkileri, enerji ekonomisi, toplumsal barış, enerji kaynakları ve savaş, yenilenebilir enerji, enerji ve hukuk gibi konular, hukukçu, gazeteci, teknik uzman, tarlada, fabrikada mücadele eden köylü, işçi, her kesimden davetli konuşmacıların katılımıyla tüm ayrıntılarıyla konuşulacaktır.

Enerji, kanlı siyaset ve savaş kelimelerinin bir arada olamayacağı, enerji ve çevre kelimelerinin çelişemeyeceği bir dünya için en azından şimdilik sınırlanamayan, sahiplenilemeyen rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarının yaşamımızda daha çok ama bilinçle yer alması, kentlerde enerji yönetiminin insandan yana dönüşümü, enerji mülkiyetinin halka devredilmesi, kooperatifleşme gibi konularda görüş ve önerilerimizi ortaya koyma, bilimsel tartışmaları yaşam alanları uygulamalarıyla birleştirerek açıklığa kavuşturma fırsatı bulacağımız sempozyumda yurtiçinden ve yurtdışından katılan konuşmacıları dinleme fırsatı bulacağız. Evini, doğasını, ülkesini, geleceğini koruma mücadelesi içerisinde yer alan tüm insanların, sokakta, ormanda, dağlarda, tarlalarda, çocuklarına temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için verdikleri mücadeleleri kendi ağızlarından dinleme fırsatı bulacağız.

Sempozyum katılımcıların konuşmacı olacağı FORUM ile tamamlanacak ve bölgeden dünyaya ortak bir ses yükselecektir.

Enerji tüm dünyanın ortak malıdır ve bir avuç şirket ve işbirlikçinin çıkarları için kullanılamaz.

Dünya halklarının kardeşliği ve ortak mücadelesi, sömürüden ve savaştan kurtarılmış, hakça paylaşan bir dünya için yükselerek devam edecektir. Sempozyum web sayfasına http://tmmobenerjisempozyumu.org/ linkinde ulaşabilirsiniz..

Düzenleme Enerji Sempozyumu Kurulu

TMMOB X. ENERJİ SEMPOZYUMU

TMMOB X. ENERJİ SEMPOZYUMU

TMMOB 10. ENERJİ SEMPOZYUMU
“ENERJİDE TOPLUMSAL YARAR ve KAMUSALLIK”
SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından, 1996’dan bu yana her iki yılda bir düzenlenen TMMOB Enerji Sempozyumlarının onuncusu, 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Samsun’da, 5 Aralık 2015 tarihinde Sinop’ta gerçekleştirilmiştir. Önceki Enerji Sempozyumlarının biri İstanbul’da, diğerleri Ankara’da yapılmışken, ilk kez 10. Enerji Sempozyumu, Ankara ve İstanbul dışına taşınmıştır. Üç gün boyunca devam eden etkinliğe, dört yüz elli sekiz kişi katılmıştır.
Geçmiş sempozyumlarda da, enerji sektöründe kamu varlığının ve kamusal hizmetin gerekleri irdelenmişti ancak bu defa “Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık” başlığı Sempozyumun ana teması olarak belirlenmiştir. Sempozyum açılış bildirisi başta olmak üzere; “Enerjide Kamusallık”, “Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet”, “Enerji Özelleştirmeleri ve Sonuçları”, “Enerji Çevre ve Toplum” ile “Nükleer Enerji” başlıklı beş oturumda sunulan bildirilerde konu ele alınmış ve tartışılmıştır. Etkinlik kapsamında her iki ilde birer panel gerçekleştirilmiştir. Samsun’da yapılan panelde, “Türkiye`de Uygulanan Enerji Politikalarının Topluma Etkileri”, Sinop’ta yapılan ikinci panelde ise “Enerji Politikalarının Bölgesel Etkileri ve Nükleer Santrallar” gündeme alınmıştır.
Enerji alanında yapılan yatırımların yol açtığı çevresel, toplumsal sorular ve hatalı bulunan projelere karşı yerel halkın yürüttüğü mücadele kamuoyuna yansımakta ve ülke çapında destek bularak, sık sık toplumun gündeminde yer almaktadır. Daha önce enerji özelleştirmelerine ve yanlış projelere karşı gelişen hukuksal ve toplumsal mücadele, daha dar bir zeminde ve temelde meslek kuruluşları ile demokratik kitle örgütleri çerçevesindeyken, bugün yerel inisiyatiflere, toplum tabanına yayılmaktadır.
Fosil kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar pek çok farklı enerji yatırımının; topluma, insana, yaşama, çevreye olumsuz etkilerinin yarattığı zararları yaşayan ya da ön gören yöre halkının bir araya gelerek yaptıkları eylemlerin haberleri medyada gündem olmuştur. Sempozyumun Samsun ve Sinop’ta yapılmasının sebeplerinden biri de, Sinop NES Projesinin yanı sıra, toplumsal tepkilere neden olan termik santral ve HES projelerinin Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğunluk göstermesidir. Bu bölgedeki enerji yatırımlarına gelen itirazların ifade edilebileceği geniş ve kapsamlı bir kürsü sağlamak amacıyla Sempozyum Samsun ve Sinop’ta düzenlenmiştir. Ayrıca Sempozyumda “Enerjide Toplumsal Muhalefet” başlığıyla, bölgedeki enerji projelerine karşı direnen yerel muhalefet hareketlerinin temsilcilerine söz verilmiş, çevre halkının konuya bakış açısı sempozyuma taşınmıştır. Terme Çevre Platformu, Gerze Çevre Platformu, Derelerin Kardeşliği, Bartın Platformu, Tonya Çevre Platformu, Munzur Çevre Derneği ve Sinop NKP’den temsilciler yörelerindeki termik ve hidroelektrik santral projelerine, yanlış sanayi yatırımlarına itirazlarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Çeşme Çevre Platformu’ndan bir temsilci de, Çeşme’deki rüzgâr santral yatırımlarında insana ve topluma duyarsız, hukuk dışı uygulamaları anlatmıştır.
Devletin etkinliklerinde toplum yararı olup olmadığına dair kararlar; öznel, muğlak, ölçülemeyen takdir haklarına değil, mümkün olduğunca, üzerinde uzlaşılmış analiz tekniklerine ve nesnel, ölçülebilir kriterlere dayandırılmalıdır. Türkiye’deki geleneksel siyaset anlayışına göre devlet ve kamu birbirine eş tutula gelmiştir. 1980‘lerden itibaren uygulanan neoliberal politikalar ile enerji alanının serbestleştirilmesine ve özelleştirilmesi uygulamaları bu bakış açısıyla “kamu yararına” olduğu söylemiyle temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşıma göre devlet, her zaman kamu yararını gerçekleştiren bir kurum olarak görülmüştür. Devletin, özel sektör yatırımları için kamu yararı gerekçesiyle yaptığı acil kamulaştırmalar, yalnızca sermayedarlara, yatırımcılara yaramakta; toplum, kamu ve halk yararına bir sonuç vermemektedir. Plansızlık, teknik sorunlar, yönetim zafiyeti ve kurumların içinin boşaltılmasıyla yaratılan nitelikli personel yetersizliğinin yarattığı ülkeyi karanlığa boğan 31 Mart kesintisi ve bugüne kadar yapılan TMMOB Enerji Sempozyumlarının ortaya koyduğu tablo, bunun böyle olmadığını göstermiştir.

BİLDİRİLER KİTABU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başa dön tuşu